DLA PACJENTA

Składanie skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie oraz ustnie. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

 

Skargi i wnioski mogą być składane do:

1. W formie pisemnej w sekretariacie NZOZ „STOGI” od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 14:30
2. Osobiście u Prezesa NZOZ „STOGI” w każdą środę od 12:00 do 13:00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu w sekretariacie.
3. Listownie na adres: NZOZ „STOGI” Sp. z o.o. ul. Stryjewskiego 29 80-631 Gdańsk
4. Faksem na numer: 58 3042295
5. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nzoz-stogisekretariat@wp.pl

 

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ poniżej przedstawia miejsca składania skarg i wniosków:
Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Dział Skarg i Wniosków – osobiści – ul. Podwale Staromiejskie 69,

 

Godziny przyjmowania interesantów – codziennie w godz. 8:00-15:45,

  • telefonicznie pod numerami – (58) 32-18-626, (58) 32-18-635;
  • składanie za pośrednictwem faksu pod numerem – (58) 32-18-628;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: pow@nfz-gdansk.pl,
  • korespondencyjnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

 

Biura Rzecznika Praw Pacjenta (01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46); bezpłatna infolinia czynna od godz. 9:00 do 21:00 od poniedziałku do piątku – 800-190-590, adres e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl