DLA PACJENTA

Zasady rejestracji pacjentów do lekarza POZ

 

1. Rejestracja czynna jest w godzinach 7:00 – 18:00

2. Pacjenci rejestrować się mogą osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

• W przypadku rejestracji Pacjentów niezaoptowanych w NZOZ „STOGI” wymagane jest stawiennictwo osobiste , w celu wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej oraz założenia Karty Historii Zdrowia i Choroby.

• Rejestracja umożliwia rezerwację numerków z wyprzedzeniem, do dyspozycji Pacjentów są pięć numerków do lekarza na dany dzień.

3. Rejestracja telefoniczna odbywa się od godziny 7:00• Zapisy przyjmowane są po numerem telefonu: 58 304 22 60 lub 58 304 22 61 NZOZ „STOGI”

• Zapisy przyjmowane są po numerem telefonu: 58 303 86 28 NZOZ „STOGI” – FILIA PRZERÓBKA

4. Aby numerek został wydany, Pacjent obowiązany jest przedstawić Rejestracji ważny dokument tożsamości, zawierający numer PESEL, w celu weryfikacji w systemie eWUŚ.

5. Podczas rejestracji wyznaczany jest termin wizyty, który może zostać zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

6. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności jego zmiany, obowiązkiem Pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie Rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

Zasady udzielania (realizacji) teleporad w POZ i AOS

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ustala się zasady udzielania teleporady w Przychodni STOGI

 

I TELEPORADA

 1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.
 2. Osobą udzielającą teleporady może być: lekarz, pielęgniarka lub położna. Wymienione osoby udzielają teleporadę stosownie do swoich uprawnień, zakresu świadczonych usług i kompetencji.

 

II REJESTRACJA

 

 1. W celu umówienia teleporady należy skontaktować się z rejestracją :

POZ, AOS STOGI – Tel.  058 304 22 60 lub 61, lub 573-443-806 lub 573-443-805

PORADNIA DZIECI STOGI –  tel: 058 304 22 64

POZ FILIA PRZERÓBKA – TEL. 058 303 86 28

w godzinach od 7:00 do 18:00;

 1. termin (dzień i przybliżona godzina) ustalany jest w rejestracji przychodni zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych poradni;

 

III KONTAKT OSOBY UDZIELAJĄCEJ TELEPORADY

 

 1. W ustalonym terminie osoba udzielająca świadczeń w ramach teleporady kontaktuje się z pacjentem na wskazany przez pacjenta numer telefonu.
 1. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu w odstępie nie krótszym niż 5 minut z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie, teleporada jest anulowana. a pacjent zobowiązany jest  do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu.
 1. Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem potwierdza tożsamość pacjenta. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w dokumentacji medycznej  lub deklaracji np. numer  PESEL, data urodzenia.
 1. W przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, wtedy podczas rozmowy ustalany jest termin skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem;
 2. Osoba udzielająca teleporada odnotowuje w dokumentacji medycznej informacje dotyczące udzielonego świadczenia.
 3. Zarówno teleporada jak i gromadzenie danych pacjenta odbywają się w sposób zapewniający poufność.
 4. Drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia lub podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie stacjonarnym.
 5. Świadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem udzielane są:
  – w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie  teleporady –  z wyłączeniem sytuacji,  gdy lekarz, pielęgniarka, położna może bez dokonania badania pacjenta, wydać zaświadczenie,  wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,
  – podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,
  – w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  – w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  – w przypadku dzieci do 6. roku życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

 

IV OBIÓR E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ

 

 1. Odbiór e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne następuje po przesłaniu informacji z kodami odbioru za pośrednictwem IKP (Internetowe Konto Pacjenta), SMS lub email zgodnego z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej, istnieje możliwość odbioru dokumentów w rejestracji przychodni;
 2. Zlecenia na badania laboratoryjne przekazywane są elektronicznie do punktu pobrań;
 3. Zlecenia na wykonanie badań obrazowych (rtg, USG) są do odbioru w rejestracji przychodni.