DLA PACJENTA

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318) dokumentacja medyczna udostępniania jest:

1. pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości)2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta

• rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
• opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia(opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)

3. osobie upoważnionej przez pacjenta,

• za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej,
• po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta.

4. Po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek pacjenta lub upoważnionej przez pacjenta  osoby:

• do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
• na informatycznym nośniku danych (cyfrowy zapis badania diagnostycznego).

6. Składanie wniosków oraz wydanie dokumentacji medycznej następuje rejestracji przychodni w godzinach pracy tj. 9:00-14:35 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt).

7. Formularze wniosków o udostępnienie dokumentacji oraz formularze upoważnień do pozyskiwania dokumentacji znajdują się w Rejestracji Ogólnej Przychodni.

8. Sporządzenie i wydanie kopii, odpisów i wyciągów z dokumentacji medycznej pacjenta odbywa nie później niż w siódmym dniu roboczym, następującym po dniu złożenia wniosku.

9. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej, ale tylko w formie sporządzenia jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz wydanie na informatycznym nośniku danych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie mogą przekroczyć wysokości kwot określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta.

10. Po sporządzeniu kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentacji medycznej, wydawane są one wnioskodawcy za pokwitowaniem w Rejestracji Ogólnej, w której został złożony wniosek.

11. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których w których udostępnienie nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.